ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
161 2561 การใช้ถั่วพูเป็นวัตถุดิบโปรตีนในอาหารปลานิล
งานวิจัย สราวุธ แสงสว่างโชติ และ พรพรรณ สุขุมพินิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
162 2561 แอพพลิเคชั่นเพื่อประมาณค่าผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สาธิต สุวรรณเวช และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
163 2561 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สิทธิชัย ศรีเจริญประมง และ นันทภัค บุรขจรกุล คณะวิทยาการจัดการ
164 2561 การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
งานวิจัย อภิวรรณ ศิรินันทนา , เสาวนีย์ วรรณประภา และ กรรณิกา พงษ์ชัย คณะนิเทศศาสตร์
165 2561 แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง สังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
166 2561 แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , พิม แสนบุญศิริ และ สุรนาถ สิทธิวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 2561 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ และ กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะนิเทศศาสตร์
168 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ แคะ ค้น คิด คาย ครบ (5K Model) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ทอมมี่ เจนเสน และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
169 2561 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบ QR Code
งานวิจัย ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และ ศศินภา บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
170 2561 การสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานโดยใช้จักรยานสำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล และ พงศธร จันทร์ตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
171 2561 กังหันลมแกนตั้งความเร็วลมต่ำสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำประปาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะจิก
งานวิจัย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร , อาทิตย์ คำต่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
172 2561 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
173 2561 รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
174 2561 การสำรวจไลเคนบริเวณป่าพรุในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก , พิสุทธิ์ การบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 2561 ศึกษารูปแบบการนำระบบ อีอาร์พี เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
งานวิจัย ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
176 2561 การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าและระบบนิเวศหญ้าทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 2561 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เชษฐ์ณรัช อรชุน และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
178 2561 การศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรและประมงอินทรีย์ เชื่อมโยงตลาดชุมชนสู่การท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
งานวิจัย ณรงค์ อนุพัน คณะวิทยาการจัดการ
179 2561 การสร้างต้นแบบห่วงโซ่อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเกษตรอินทรีย์สู่การเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน(ตลาดท่องเที่ยวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท โฮมเสตย์) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์บนเศรษฐกิจฐานราก ที่มั่นคงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
งานวิจัย ณรงค์ อนุพันธ์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
180 2561 ระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟเพื่อควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล , พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม