ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
Learning Management System with Skill Practice on Listening, Speaking, Reading, And Writing in Thai for Language and Technology for teacher
อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์จุลลดา จุลเสวก
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้การทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และการทำกิจกรรมในห้องเรียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557กลุ่ม 8รวมทั้งสิ้นจำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557และแบบบันทึกผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในห้องเรียน
In the research is learning management system with skill practice on listening, speaking, reading, and writing in Language and Technology subject for teacher. The purpose of this research is to study the result of learning management by examination with skill practice on listening, speaking, reading, and writing and doing lesson activities in Language and Technology subject in academic year 1/2014. The samples were 8 groups of 37Faculty of education Bachelor of Education Programin Social Studies students who were enrolled in Language and Technology subject. The instruments consisted of the skills assessment for learning management with skill practice on listening, speaking, reading, and writing and the result of class activities form.
การจัดการเรียนการสอน
Learning Management
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-22 15:34:12