ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ศึกษารูปแบบการนำระบบ อีอาร์พี เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ERP Model for Organic products Logistics and Supply Chain Management at Community Enterprise in Chanthaburi and Trat Province
ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ , ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ , ณรงค์ อนุพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2561
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการนำระบบการางแผนทรัพยากร (อีอาร์พี) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซอุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการางแผนทรัพยากร (อีอาร์พี) ที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซอุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมในสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดและเพื่อให้ทราบปัจจัยที่จะส่งเสริมการใช้ระบบซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมในสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 25 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 116 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์จำนวน 11 กลุ่ม และประมงอินทรีย์จำนวน 14 กลุ่ม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 116 ราย มีผู้ประกอบการที่รู้จักและใช้ ERP Software จำนวน 28 ราย รู้จักแต่ไม่ได้ใช้ ERP Software จำนวน 30 รายและผู้ประกอบการที่ไม่รู้จัก จำนวน 58 บริษัท เมื่อวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของสาเหตุที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ ERP Software เนื่องจากสนับสนุนกระบวนการการทำงาน เพราะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน แต่เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่สถานประกอบการไม่เลือกใช้ ERP Software มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการนำซอฟต์แวร์มาใช้ทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากรมาดูแลระบบรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ค่อนข้างสูง สำหรับปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมในอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า การส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมการใช้ ERP Software เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการใช้ ERP Software เป็นอย่างมาก
The objectives of the study were to explore the use of Enterprise Resource Planning Software (ERP Software) of organic agricultural products of community enterprise group to, investigate the reasons for using or not using the ERP Software of organic agricultural products of community enterprise group, and to explore the factors that influencing the use of the ERP Software of organic agricultural products of community enterprise group. The population in this study was 25 organic agricultural products of community enterprise group; the meaning of on the Office of Small and Medium Enterprises Promotion. The sample group was 116 enterprises consisted of 11 medium enterprises and 14 small enterprises. The tool used to collect the data was a questionnaire. The findings reveal that there were 28 enterprises who knew and were using the ERP Software. 30 enterprises out of 116 enterprises knew ERP Software but they did not use the software. 58 enterprises had never heard of the ERP Software before. When considering why some enterprises use the ERP Software, it was claimed that the software improved work process by providing required information to the enterprises in a very short time. Moreover, the software was simple and convenient to use. For those who did not use the ERP software, it was stated that the expense of installing the software and employing system administrators were pretty high. The study was revealed that the key factor enhancing the use of ERP Software of enterprises running Agro-industry in Thailand was providing training of ERP Software to employees.
การวางแผนทรัพยากร, การบริหารคลังสินค้า, ระบบการวางแผนทรัพยากรแบบเปิดเผยรหัส, การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ
Enterprise Resource Planning, Inventory Management, Open Source ERP, Business Process Reengineering
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-28 10:55:55

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด