ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
81 2561 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้รูปแบบการสอน 5B Model
งานวิจัย วสุพล เผือกนําผล และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
82 2561 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ และนิทัศนีย์ เจริญงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 2561 การใช้รูปแบบ IK Model ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
งานวิจัย ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย และคณะ คณะนิติศาสตร์
84 2561 การแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายทะเล ในบริเวณอ่าวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ประสาน แสงไพบูลย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วย PC Model
งานวิจัย วิสันต์ พูนชัย และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
86 2561 แบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียน
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ อิงณภัสร์ พงศ์ธนาบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
87 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
88 2561 การกำจัดสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเมล็ดสละพันธุ์สุมาลีโดยกระตุ้นด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
งานวิจัย สุพัตรา รักษาพรต และ นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 2561 แนวทางส่งเสริมความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
90 2561 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของสละ
งานวิจัย อาภาพร บุญมี , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ ธีรพิชญ์ เกษมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 2561 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออก
งานวิจัย ธีรังกูร วรบำรุงกุล และคณะ คณะครุศาสตร์
92 2561 ผลของโพแทสเซียมไนเตรท ยูเรีย ไทโอยูเรีย และจิบเบอเรลลิน ต่อการกระตุ้น การแตกใบอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกฤดูกาล
งานวิจัย วิกันยา ประทุมยศ , สมชาย ชคตระการ และ เลิศชัย จิตร์อารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
93 2561 รูปแบบการจัดการประมงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรประมงปูแสม (Episesarma mederi, E. versicolor, E. singaporensis) ในป่าชายเลนจังหวัดตราด
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
94 2561 รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ศึกษากรณี การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง และจันทบุรี
งานวิจัย คมพล สุวรรณกูฏ , กนกวรรณ เบญจาทิกุล และ ณิชาภา เจริญรูป คณะครุศาสตร์
95 2561 ตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศิธร พุทธรักษ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 2561 นิเวศวิทยาประชากรหิ่งห้อย (Insecta: Coleoptera: Lampyridae) ในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ ชวัลรัตน์ สมนึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 2561 การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98 2561 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดตั้งยุติธรรมชุมชนเพื่อระงับข้อพิพาท : ศึกษาเฉพาะพื้นที่อาเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์
99 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผลหม่อน
งานวิจัย จิรพร สวัสดิการ และ เดือนรุ่ง เบญจมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร