ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี
The quality of work life for employee in hotel business in Chanthaburi province
อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว,อาจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์,อาจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร,อาจารย์บุษรา บรรจงการ,อาจารย์นันทภัทร บุรขจรกุล
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
ในการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีที่มีสถานภาพต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน รายได้ต่อเดือน ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้แก่พนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 270 ฉบับ และผู้วิจัยได้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จสําหรับการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) ได้แก่ T-Test และ One Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี มีความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ ทํางานในระดับเห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.70 ซึ่งเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้คือ ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมาคือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ด้านร่างกาย มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ด้านจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และด้านความมั่นคงในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ตามลําดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี พบว่า พนักงานที่มีเพศ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ สถานภาพการสมรส แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Research in Education Quality of work life of employees, business hotels in Chanthaburi. This research is aimed to study the quality of working life of employees, business hotels in Chanthaburi and compare the quality of working life of employees, business hotels in Chanthaburi Province, with different status, gender, age, marital status. Education experience Monthly income The researchers sent questionnaires to employees, business hotels in Chanthaburi total of 270 copies, and the research was carried out to analyze the data from the questionnaire using the achievements for research include the frequency (Frequency) Percentage (Percentage) Average (Mean) and statistics. reference (Inferential Statistic) including T-Test and One Way ANOVA. The results showed that the Business employees in Chanthaburi A review of the factors that affect the quality of work life with a moderate level . The total average is 2.70 , which is below the average order of the mean was 3.38 psychological environment. With an average of 3.28 , followed by the social relationships . The mean was 3.26 with an average of 3.15 physical to the spiritual . The mean was 3.15 And security in life The mean was 2.98 , respectively , comparing the quality of working life of employees, business hotels in Chanthaburi found that employees with sex. Education experience And monthly income Different quality of life overall. No difference The older employees Marital status Different quality of life , overall differences are statistically significant at the .05 level
คุณภาพชีวิต, ธุรกิจโรงแรม
Quality of life, Hotel business
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 14:18:55

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด