ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัจจัยความสามารถปรับตัวในอาชีพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีภายใต้สถานการณ์โควิด-19
The impact of career adaptability factors on working behaviour of hotel employees in Chanthaburi Province during the COVID-19 situation
นภดล แสงแข, ภานิตา โพธิ์แก้ว และ นิศารัตน์ แสงแข
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2565
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 16:08:50

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด