ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Learning organization to develop life skills of teacher profession students in preparing to the ASEAN
อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์,อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตของ นักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ นักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพครูจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 57 คน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ และระยะที่ 2 การสรุปและนำเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย
This research was 1) to study the knowledge of the learning life skills for teacher professional students in preparing to an Asean community, and 2) to develop life skills of teacher professional students in preparing to an Asean community. The research participants were fifty-seven teacher professional students from the faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University . This study was a qualitative research with intervention. The research consisted of two phases: 1) the development of learning organization consisting of three steps; (1) construction of the initial organization, (2) preliminary field study of the organization, and (3) analysis and revision of the organization, and 2) the conclusion of the research results.
การจัดการเรียนรู้, ทักษะชีวิต
Learning organization, Life skills
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-03-26 09:44:15

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด