ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นางสาวสุทธินันท์ โสตวิถี อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวสุธารักษ์ ภูติโส อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวเสาวนีย์ วรรณประภา อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางอรพรรรณ ถาวรายุศม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นางสาวอาทิตยา แก้วตาธนวัฒ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นางสาวอภิวรรณ ศิรินันทนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวพรพิมล สงกระสันต์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นายจตุรงค์ ดวงมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาวกาญจนา สมพื้น อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นายสมพงษ์ เสิงมณีย์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายคชา เชษฐบุตร อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายคัมภีร์ ธีระเวช อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นายเดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นายทวีศักดิ์ สัมมา อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางสาวทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นายนิทัศน์ นิลฉวี อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายปฏิคม ทองจริง อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายประสาน โชคช่วยพัฒนากิจ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย