ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายอติราช เกิดทอง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวอัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวอัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นายอาทิตย์ โพธิ์กาศ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายอำนวย บุญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายบดินทร์ ปั๋นบำรุงกิจ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวติยาพร ธรรมสนิท อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นายเข็มชาติ เชยชม อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาวจรรยพร วิทยารัฐ อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางจุฑาทิพย์ ปุระมงคล อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นางสาวณัฐชานันท์ สมบัติประธาน อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายนาวี เปลี่ยวจิตร์ อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นายปฏิวัติ สุริโย อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวภัทรา ศรีสุโข อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นายวรฉัตร อังคะหิรัญ อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นายวิโรจน์ อิ่มเอิบ อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวศันสนีย์ อาจนาฝาย อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นายณภัค แสงจันทร์ อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายพรพจน์ หมื่นหาญ อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางสาวสิริวิภา วิมุกตายน อาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย