ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายสนธยา กูลกัลยาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นายสราวุธ แสงสว่างโชติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นายสิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางสุทิศา ชัยกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นางสุพร สังข์สุวรรณคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นางสาวหยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางอัจฉรา บุญโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสาวอุมารินทร์ มัจฉาเกื้อคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางสาวอารยา แดงโรจน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นางสาวกรรณิการ์ โห้ยสิ้น อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายจำเริญ คังคะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางนิสากร ยินดีจันทร์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวภารดี พึ่งสำราญ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางสาวภูรินัทท์ดา อิศรกุล อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นายภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวรดาธร ศรีสายหยุด อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นายรัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายวิฆเนศวร ทะกอง อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายสกล กิจจร อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย